תנאי שימוש

 1. כללי

אנא קרא הוראות הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") בטרם תעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר האינטרנט של חברת מילר טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, ח.פ. 515975266 (להלן: "החברה").

 • אתר האינטרנט, הפועל בכתובת האינטרנט https://gold-letters.co.il/, הינו אתר אינטרנט ו/או מערכת מותאמת לטלפון סלולרי המספק שירותים לפרסום ולמכירה של מוצרים שהחברה מייצרת, משווקת או מוכרת (להלן: "המערכת").
 • הגלישה והשימוש במערכת כפופים לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") ובמדיניות הפרטיות של החברה. אנא קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש והצפייה במערכת וביצוע פעולות באמצעותה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, והם מהווים חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 • כל שימוש שתעשה במערכת כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורסמים בה, כמו גם לכל דין רלוונטי.
 • החברה רשאית לערוך, מעת לעת, כל תיקון ו/או שינוי בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • תנאי השימוש נכתבו לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך הם מיועדים לשני המינים, כמו גם לרבים.
 • כותרות תנאי השימוש נועדו לנוחיות בלבד ואין להן פירוש משפטי.
 • ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות אתה נדרש להפסיק באופן מיידי כל שימוש במערכת.
 • לא חלה עליך החובה לאשר תנאי שימוש אלה, אך אם תימנע מלעשות כן לא תוכל החברה להבטיח את ההנאה והשימוש שלך בשירותים של המערכת.
 1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

 • "משתמש" – כל אדם העושה שימוש במערכת, בשמו או בשם אחר.שימוש יכול שיהיה קריאה, עיון וצפייה בתכנים, הזמנת ו/או הצעת שירותים, רכישה ו/או מכירה של מוצרים, העברת מידע וכו'.
 • "שירותים" – כל שימוש של משתמש במערכת, לרבות, רכישת שירותים ו/או מוצרים.
 • "מידע אישי" – כל מידע של פרט שהתקבל / נמסר במהלך ההרשמה ו/או השימוש של המשתמש במערכת.
 • "שותפים עסקיים"- נותני שירותים המספקים שירותים ו/או משתפים פעולה עם החברה לשם מתן שירותים של המערכת, בישראל ובמדינות נוספות, אשר הוסמכו ע"י החברה לקבל מידע לצורך אספקת השירותים ואשר מחויבים כלפי החברה לעמוד בכל הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 • "מוצר/ים" – כל מוצר ו/או שירות אשר מפורסמים ו/או ניתנים לרכישה במערכת.
 1. הצהרת המשתמש- המשתמש מאשר ומצהיר כי:
  • השימוש שלו במערכת הנו בכפוף לכך שקרא, הבין ואישר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • הנו האחראי הבלעדי לכך שהשימוש שיעשה במערכת יהיה בהתאם לדין, לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות, להנחיות ולתנאים שמפרסמת החברה (להלן: "שימוש ראוי").
  • לחברה עומדת הזכות להשעות משתמש משימוש במערכת, עד לבירור נסיבות העניין, במקרה של חשש לשימוש במערכת שאינו מהווה שימוש ראוי, והמשתמש פוטר את חברה מכל טענה ו/או תביעה בשל כך.
  • המידע שיספק אגב השימוש במערכת הנו אמין ותקף, וזאת, בין השאר, על מנת לשפר את חווית השימוש במערכת. התברר למשתמש כי מידע שנמסר על ידו חסר או שגוי, יעדכן המשתמש את החברה בעניין במועד מוקדם ככל הניתן. ידוע למשתמש שמסירה של פרטים כוזבים על ידו מהווה שימוש שאינו שימוש ראוי.
  • ידוע לו שהמערכת עושה שימוש בשירותיהם של שותפים עסקיים מישראל וממדינות נוספות, לרבות לשם העברת מידע שנמסר על ידי המשתמש, למשל לשם שמירת נתונים.
  • לא יעשה במערכת שימוש שעשוי להוות סריקה של המערכת באמצעים ממוחשבים ו/או שיש בהם משום חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה ו/או לעשות שימוש בתוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיפי מחשב ("וירוסים") ו/או תוכנות סוס טרויאני, תולעים (Worms), וואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים(Malicious Applications) וכו'.
  • לא יעשה במערכת כל פעילות אשר עשויה להוות מניפולציה שעשויה לאפשר את הנגישות לדפים שאליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL Hacking) או שתגרום להשפעה על קוד המקור, עיצוב המערכת, אלמנטים או תוכן.
  • הנו האחראי הבלעדי לספק, על חשבונו, את כל הציוד הדרוש לשימוש במערכת, כולל מכשירים ניידים ויישומים ניידים, גישה לאינטרנט ותשלום דמי שירות לצדי ג'.
  • תמונות, מידות או כל מידע אחר שמפורסם במערכת מפורסם לשם המחשה בלבד ואין לראות במידע זה כמדויק או נכון, והוא משחרר באופן בלתי חוזר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
  • ידוע לו ששירותי המערכת והחברה תלויים בצדי ג' שלחברה אין שליטה עליהם וכי כל הפרעה, שיבוש ו/או הפסקה של שירותים מאת צדי ג' עשויה להפריע למתן השירותים ו/או לגרום להפסקתם. המשתמש מאשר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 2. רכישת מוצר
  • השלים משתמש את תהליך ההרשמה למערכת, יוכל להזמין כל מוצר/ים לרכישה.
  • המחיר המופיע במערכת בסמוך למוצר הינו מחיר המוצר העדכני. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה במערכת, ללא קשר למועד ביצוע הרכישה במערכת, וללא צורך בהודעה על כך.
  • המוצרים שיימכרו למשתמשים באמצעות המערכת כרוכים בתשלום, שיתבצע בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר המופיע במערכת בשלב התשלום, ובהתאם לתנאים המפורטים במערכת.
  • הושלם בהצלחה תהליך רכישת מוצר באמצעות המערכת, יעודכן על כך המשתמש באמצעות הודעת דוא"ל אוטומטית, אשר תכיל מידע בעניין שם הרוכש, דרכי התקשרות עימו, המוצר הנרכש, כתובת למשלוח, ומחיר המוצר.
  • מובהר כי החברה רשאית בכל עת לשנות את תמהיל המוצרים המוצעים לרכישה במערכת, להחליפם, להמעיט בהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה במערכת על פי שיקול דעתה וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 3. משלוחים
  • החברה מספקת שירותי משלוח של מוצרים שנרכשו באמצעות המערכת. משלוח מוצר יהיה בתוך 14 ימים ממועד רכישת המוצר, תתבצע בין השעות 08:00 ל -17:00, ויסופק לכתובת המשתמש כפי שניתנה בעת רכישת המוצר.
 4. מדיניות החזרות וביטולים
  • עסקה לרכישת מוצר על ידי בית עסק ו/או לשם שימוש במוצר במסגרת בית עסק, לא תהיה ניתנת לביטול.
  • ככל שהתגלה פגם במוצר, מבלי שנעשה שימו במוצר, כשהמוצר באריזתו המקורית, ובצירוף חשבונית מס קבלה, ניתן יהיה להחליפו במוצר זהה על ידי השבתו למחסני החברה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר על ידי הלקוח.
  • ככל שעל עסקה באמצעות המערכת יחולו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בעניין עסקת מכר מרחוק, המשתמש יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצר בתנאי שיחזיר את המוצר לחברה בתוך 14 ימים מיום שקיבל את המוצר, כשהמוצר באריזתו המקורית, לא פגום, לא נעשה בו כל שימוש ובצירוף חשבונית הרכישה של המוצר (להלן: "השבת מוצר תקינה"). בוטלה עסקה לרכישת מוצר והתבצעה השבת מוצר תקינה, תשיב החברה את התמורה למשתמש בניכוי עלות משלוח, עלות טיפול ו-5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינם.
 5. קישורים חיצוניים
  • אגב השימוש שיעשה משתמש במערכת ייתכן ויימצא במערכת קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי חברה (להלן: "קישורים חיצוניים").
  • הקישורים החיצוניים ניתנים לשם נוחות המשתמש. החברה אינה מתחייב כי קישורים חיצוניים יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או לאמינותם ו/או לתקינותם ו/או לעמידתם בדרישות הדין.
  • החברה אינה צד לכל התקשרות עם כל גורם שאליו יפנה קישור חיצוני, אינה אחראית לאיכות ו/או אמינות המוצרים ו/או השירותים של צד ג' ולא תחוב בכל חוב בשל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם צדי ג' בעלי קישורים חיצוניים.
 6. הגבלת אחריות
  • מוצרים שנתגלו כפגומים מסיבה בשל סיבה שנעוצה בחברה ו/או בייצור המוצר יהיו ניתנים להחלפה בהתאם להוראות שלעיל בעניין מדיניות החזרות וביטולים.
  • החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש במערכת יעשה ללא הפרעה, במועד הנדרש, מאובטח או נקי מטעויות, שגיאות, אי דיוקים, שגיאות דפוס, ליקויים או וירוסים ממוחשבים, או שיהיה אפקטיבי, מדויק או אמין.
  • השימוש במערכת, בתוכן, בשירותים ובמוצרים נעשה על פי החלטתו והסכמתו העצמאית של המשתמש שיהיה אחראי באופן בלעדי לכל אובדן, נזק או פגיעה, ככל שאלה ייגרמו לו ו/או לאחר בשל שימוש במערכת,
  • החברה אינה מתחייבת לכך שהתוכן, השירותים או המוצרים של המערכת יענו על מלוא הדרישות או הציפיות של המשתמש.
  • כל שימוש שיעשה משתמש במערכת הנו "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינות המערכת ("As Available") ומבלי כל התחייבות, במפורש או מכללא מצד חברה. כך, למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה הנוגעת לטיב, לאמינות, לשלמות, ליכולות ולמגבלות המערכת.
  • החברה עושה מאמצים על מנת שהשימוש שיעשו משתמשים במערכת יהיה רצוף וללא הפרעות. עם זאת, חברה אינו מתחייב לכך שהשימוש ייעשה ללא טעויות ו/או גישה בלתי מורשית ו/או תקלות ו/או מבלי נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בתקשורת (להלן: "כשלים"). המשתמש פוטר את חברה מכל טענה ו/או תביעה בעניין נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לו או לרכושו עקב כשלים.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם לציוד מחשבים ו/או מכשירים סלולאריים ו/או אחר כתוצאה משימוש במערכת, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי חברה בעניין זה, והחברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בכל מקרה בו לא תתאפשר לו אפשרות שימוש בשירותי המערכת, כולם או מקצתם.
  • החברה שומרת כל זכות לעדכן ו/או להסיר מן המערכת שירותים או להגביל גישה של משתמש או רבים למערכת, ללא מתן הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  • המשתמש משחרר את חברה והשותפים העסקיים מתביעות כלשהן בגין נזקים, הפסדים, פגיעות או הוצאות, מוכרים ולא מוכרים, באופן ישיר או בעקיפין, הנובעים או קשורים לחברה, לשותפים עסקיים או למוצרים המוצעים באמצעות מערכת זה.
  • לא חלה על החברה אחריות לאי מסירה או איחור במסירת מוצרים, הנובעים מכל אירוע שהוא מעבר לשליטתנו הסבירה, בין שניתן היה לצפייה או לא, לרבות, שביתות, מלחמה, מגיפה, שריפה, תאונה, מזג אוויר קיצוני, חוסר יכולת להבטיח תחבורה, מעשה או תקנה ממשלתיים, וסיבות או אירועים אחרים שאינם בשליטתנו הסבירה.
 7. שיפוי
  • החברה לא תחוב בנזק שיגרם לאחר על רקע של שימוש שיעשה משתמש במערכת.
  • המשתמש מסכים כי על פי דרישה מאיתנו ישפה ו/או יפצה אותנו ואת השותפים העסקיים, כנגד כל תביעה בגין נזקים, הפסדים, אובדן רווח ו/או הוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין ועלויות, הנובעות באופן ישיר או עקיף כתוצאה מפעולות שביצע או שביצע אחר בשמו, לרבות,(i) שימוש בלתי ראוי ו/או לרעה במערכת ;(ii)  אי תקינות המידע האישי;  (iii) הפרה של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות ;  (iv) הפרה של זכויות החברה, ​​לרבות כל זכות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או זכות פרטיות;(v)  הפרה לפי כל דין; (vi) מצג שווא שנעשה על ידי משתמש.
  • המשתמש מתחייב לשתף פעולה איתנו ולספק לנו גישה למידע שברשותו בכל מקרה של צורך שלנו בהגנה משפטית.
 8. דיוור
  • המשתמש מאשר שנתן את הסכמתו, לקבלת תוכן פרסומי מכל סוג שהוא בהקשר לפעילות המערכת ו/או החברה, וזאת באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות PUSH למכשיר הסלולרי או שירותים דומים אחרים הזמינים למשתמשים, ישירות או באמצעות ספק צד שלישי.
  • המשתמש יהא רשאי לבקש את הפסקת ההעברה של תוכן פרסומי לידיו בהתאם להוראות בעניין שיועברו עם התוכן הפרסומי ו/או משלוח הודעת דוא"ל לחברה.
 9. שימוש במערכת ואחסון של תוכן
  • המשתמש מאשר כי החברה עשויה לקבוע פרקטיקות כלליות ומגבלות הנוגעות לשימוש בשירותים של המערכת, לרבות ללא הגבלה, המספר המרבי של הימים שהתוכן שהועלה יישמר בידינו, שטח הדיסק המרבי שיוקצה, ומספר הפעמים המרבי (והמשך המקסימלי שלגביו) שמשתמש רשאי לגשת לשירותים בפרק זמן נתון.
  • המשתמש מאשר כי אין לחברה כל אחריות למחיקה או לאי-שמירת תוכן כלשהו המוחזק או מועבר למערכת. החברה שומרת את הזכות להשעות או למחוק חשבונות שלא שילמו את כל התשלומים הנדרשים או שאינם פעילים לתקופה ממושכת וכן לעדכן פרקטיקות כלליות ומגבלות אלה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדית של חברה.
 10. אבטחה וסיסמא
  • המשתמש אחראי בלעדית לשמירה על סודיות סיסמא שניתנה לו על ידי המערכת, ובהתאם לכך אחראי בלעדית למחדלים המתרחשים באמצעות הסיסמא שלו וחשבונו. על משתמש לנקוט בצעדים שימנעו הגישה מאחרים לסיסמה ולחשבון שלו. נציגי החברה לעולם לא יבקשו ממשתמש את הסיסמה שלו ועליו לחשוד בכל בקשה מעין זו.
  • המשתמש אינו רשאי להעביר או לשתף את חשבונו עם אחר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום לפעילות חשבון באופן מיידי במקרה של העברה או שיתוף בלתי מורשה במידע.
  • החברה נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת חברה ו/או נובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לנזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש.
 11. עדכוני מערכת
  • אין בשימוש של משתמש במערכת כדי לחייב את החברה בתמיכה ו/או בתחזוקה ו/או בשדרוג ו/או בגרסאות חדשות של המערכת.
  • החברה תעדכן את המערכת, המידע והמוצרים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת הודעה מוקדמת, דבר אשר עשוי להיות כרוך בתקלות ו/או באי-נוחות (להלן: "עדכון שירות"). לא תקום למשתמש כל טענה ו/או תביעה על רקע של עדכון שירות, או תקלות שיתרחשו עקב כך.
  • במידה ונודע למשתמש על תקלה או שגיאה בפעולת המערכת, הוא מוזמן להודיע זאת לחברה. החברה תטפל בפניות שיועלו בפניה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תקום למשתמש זכות לכל טענה ו/או תביעה על רקע זה.
  • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המערכת, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגעני, יש ליצור קשר באמצעות הפרטים ליצירת קשר שבאתר החברה.
 12. סיום התקשרות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק ו/או להשהות את פעילות המערכת, במלואם או בחלקם, באופן זמני או קבוע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שתידרש לספק נימוק ו/או הסבר לכך.
  • החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, להפסיק ו/או לדרוש ממשתמש לחדולמשימוש במערכת ו/או בשירותים של חברה, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא, והמשתמש מאשר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 13. מדיניות הפרטיות
  • מדיניות הפרטיות העדכנית כפי שמפרסמת החברה במערכת (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 14. קניין רוחני
  • האישור לתנאי שימוש אלה מהווה הסכמה לכך שמלוא זכויות הקניין הרוחני הקיימות במוצרים ו/או במערכת מהווים את קניינה הבלעדי של חברה או של צדי ג' שהחברה קיבלה מהם הרשאה לעשות שימוש בקניינם הרוחני, זאת לרבות כל זכות בפטנטים, בזכות יוצרים, בסימני מסחר, בעיצובים, במדגמים, ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט וכל דבר המהווה סוד מסחרי.
  • אין בתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש במערכת כדי להקנות למשתמש זכות כלשהי במערכת ו/או במידע שנאסף באמצעותה, ומעצם השימוש של המשתמש במערכת יש משום אישור כי לא יעשה מה שיש בו כדי להפר את זכויות של החברה ו/או צדי ג', לרבות, זכויות קניין רוחני.
  • מובהר כי הערות או הצעות הנוגעות לפיתוח ו/או לעיצוב ו/או לשיפור המערכת או המוצרים שתעביר לחברה, לא יקנו למשתמש כל זכות בהם, והמשתמש נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לחברה לעשות שימוש, ללא כל תמורה, בכל הצעה כאמור.
  • ככל שמשתמש ער לשימוש במערכת ו/או המוצרים שהנו מפר זכויות קניין רוחני של החברה או צד ג' הרי שהחברה מפצירה במשתמש להעביר לה מידע רלוונטי בעניין.
 15. שונות
  • על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. בתי המשפט במחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים להסכם זה.
  • תנאי שימוש אלה מייצגים את מלוא ההסכמות בנוגע לשימוש של משתמש במערכת ולמוצרים המוצעים בה וכל שינוי בהם יתאפשר רק בהסכם בכתב עם חברה.
  • אם ייקבע כי הוראה כלשהי בתנאי השימוש אינה ניתנת ליישום, אזי תנוסח הוראה זו מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
  • החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש, כולם את חלקם, באמצעות פרסומם במערכת. מוסכם כי המשך השימוש במערכת, לאחר שהובא לידיעת משתמש שינוי בתנאי השימוש, יהווה את הסכמת המשתמש לשינוי האמור.
  • פקע הסכם זה, הוראות סעיפים 16 – 17 לתנאי השימוש יעמדו בתוקפם.
  • המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו לאחר.
  • החברה רשאית להעביר ו/או להמחות את חלק ו/או מלוא זכויותיה ו/או חובותיה לכל צד ג' בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 16. פרטי התקשרות עם חברה

מען למכתבים:  האומן 26 ירושלים ת.ד 52296 מיקוד 9342180

דוא״ל:­­­ info@gold-letters.com

* תנאי שימוש אלה תקפים ליום ה – 22.06.21